ثبت شرکت سهامی عام

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

موسسه ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده تمامی خدمات ثبتی از قبیل ثبت شرکت سهامی عام می باشد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شركت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.

شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید به انواع شركت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ )ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.

به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.

با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.

ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.

بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.

ثبت شرکت تعاونی

تعاونی فراگیرملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که به منظور فقر زدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه تشکیل می شود.عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند

تعاونی دانش بنیان: مطابق ماده 10 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ، شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن آوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان در تولید نرم افزار های مربوط تشکیل می شود

ثبت موسسه

در کنار شرکتها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد . جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است . ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ، موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :

"مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند."

بنابراین ارائه خدامات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف:موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد ، اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود . کلیه فعالیتهای اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می نمایند توسط اداره ثبت شرکتها ، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به اقدام می گردد.

ب:موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

ثبث ان جی او(NGO)

سازمان مردم نهاد به تشكلهایی اطلاق می شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی غیر حكومتی بصورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و عضو پذیر می باشد.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد

1- غیر دولتی بودن

به این معنی كه این سازمانها براساس یك تصمیم دولتی تاسیس نمی شوند بلكه با انگیزه و ماهیتی كاملا" غیر دولتی شكل می گیرند. اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها می باشند و سازمان جزئی از تشكیلات بدنه عمومی دولت دانسته نمی شود.

2- غیر انتفاعی بودن

به این معنی كه دستیابی به درآمد وسود هدف نهایی سازمان تلقی نشود و در صورتیكه فعالیت درآمد زایی را دنبال كند كلیه درآمدهای حاصله صرف هزینه های مربوط به فعالیت ها و اهداف سازمان گردد تصمیم اولیه و یا هرگونه رویكرد آنها به سوی فعالیت اقتصادی تنها با یافتن سود انحراف اساسی از مسیر صحیح می باشد. نهادهای مردمی به مفهوم واقعی كلمه همیشه غیرانتفاعی است و با بالابردن كیفی و كمی فعالیتهای خود به جذب كمك های مردمی حتی دولت می پردازد. .

3- خود جوش بودن و تمایل به استقلال

به این معنی كه این سازمانها سعی می كنند برای تحقق اهداف خود تا حد امكان از درجه استقلال بالایی برخوردار باشند سازمانهای مردم نهاد بایستی خود جوش و برآمده از مردم باشد یعنی مردم خود به این نتیجه برسند كه با حركتی دسته جمعی هرچند در اندازه كوچك، با جمع آوری از منابع ملی و بین المللی و نیز نیروهای انسانی علاقمند گره ای از مشكلات جامعه بگشایند.

4- داشتن هدف مشخص

زمینه فعالیت سازمانها متناسب با اهداف آنها مشخص است ، معمولا" هر سازمانی یكی از اهداف علمی ، بهداشتی ، خدماتی، زیست محیطی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ادبی ، و . . . را دنبال می كند. ماهیت اینگونه نهادها ، برقراری تماس های مداوم با مسئولان و مردم ، بالابردن آگاهی عمومی ، شناسایی و همكاری با نهادهای همفكر، نظارت و شناسایی نقاط ضعف تشكیلات دولتی تلاش برای رفع آنها با بكارگیری مهارتهای خاص خود از راه مشورت دادن به قانون گذاران و سیاست گذاران ، اجرای داوطلبانه قوانین شانه به شانه مجریان دولتی وجمع آوری ، نگهداری و استفاده از اطلاعات است.

كاركرد سازمانهای مردم نهاد

یك سازمان مردم نهاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از شیوه ها و روشهای متفاوتی بهره می گیرد كه می توان آنها را در هشت مورد دسته بندی و بررسی نمود كه عبارتند از :

1- جمع آوری ، ارزیابی و انتقال اطلاعات

یكی از كاركردهای مؤثر و مشخص سازمانهای مردم نهاد ، حد واسط بودن بین دولت و جامعه است كسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه های پائین تر ، یعنی تك تك افراد جامعه و با برعكس آن به شاخه های پائین تر - یعنی تك تك افراد جامعه و یا برعكس آن یعنی جمع آوری اطلاعات در چارچوب موضوع فعالیت و ارائه آن به دولت می تواند بصورت یك تعامل فی ما بین و از كاركردهای اساسی یك سازمان مردم نهاد در توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار آید.

2- ارائه پیشنهاد به دولت

بسیاری از سازمانهای مردم نهاد تلاش می نمایند تا با ارائه راهكارهای اجرائی و یا تئوریك در زمینه های موضوعی مختلف به دولت كمك نمایند، این عمل ضمن اینكه می تواند دولت را در پیشبرد اهداف و سیاست هایش كمك نماید باعث ایجاد تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهای غیر دولتی می گردد. به عنوان مثال سازمانهای مردم نهاد با ارائه و انجام پروژه های خرد و كلان در موضوعات مختلف دولت را در رسیدن به هدف مبتنی بر توسعه پایدار كمك می نماید.

3- اقدامات حمایتی و وكالتی

یكی از كاركردهای مؤثر و رایج در سازمانهای مردم نهاد ، انجام اقدامات حمایتی به اشكال مختلف و ارائه خدمات به فرد فرد جامعه می باشد . این امر با اهداف بشر دوستانه اتفاق می افتد و سازمانهای مردم نهاد را در شمار نهادهای حمایتی در یك جامعه قرار می دهد.

4 -آموزش ، پژوهش و انجام مطالعات

سازمانهای مردم نهاد در كنار نهادهایی كه رسما" به این كار اشتغال دارند می توانند در مقیاس هایی كوچكتر به آموزش گروه هایی از جامعه بپردازند كه فرصتی برای بهره مندی از آموزشهای رسمی جامعه ندارند و یا نوع آموزش به گونه ایست كه نهادهای رسمی آن را تامین نمی كنند به عنوان مثال سازمانهای مردم نهادی كه با موضوعات خانواده یا تربیتی فعالیت می كنند می توانند با آموزشهای مناسب و مورد نیاز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بینش والدین به منظور تحكیم بنیان خانواده ها كمك نمایند از سویی دیگر عنصر پژوهش و تحقیق نیز از اصول اساسی توسعه یك جامعه به شمار می رود، سازمانهای مردم نهاد می توانند با تشكیل گروه های كارشناسی رسمی در محیط های مورد نیاز جامعه دست به پژوهش های كلی و یا موردی زده و نتایج آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند و یا به اطلاع عمومی برسانند.

5- ایجاد تشریك مساعی

برخی از سازمانهای مردم نهاد با ارائه راه كارهای اجرایی و یا نظری به برخی از افراد و یا حتی دولت در انجام برنامه ها و یا پروژه هایی منطبق با اصول اساسنامه ای خود كمك نموده و با آنان همكاری دارند.

6- جمع آوری و ارائه كمك های حقوقی و بشردوستانه :

یكی از مسائل كه همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضلات اجتماعی از قبیل فقر ، مصرف مواد مخدر ، شیوع برخی بیماریها ، اشاعه فساد و بی بند و باری ، معضلات زیست محیطی ،تنش های اجتماعی ، فقر فرهنگی ، فاصله های زیاد طبقاتی ، فقدان فرهنگ مناسب شهر نشینی و صدها مورد دیگرمی باشد كه اگرچه نهادها و سازمانهای دولتی و رسمی ، به منظور غلبه بر این معضلات همواره برنامه ها و سیاست هایی را اعمال می نمایند و بودجه هایی را سالانه مصروف این بخش می سازند اما نقش مشاركتی سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای محلی می توانند ، كمك مؤثری در این راه باشند.

7-كاركرد روانی تبلیغاتی :

این روش به ویژه از سوی سازمانهای حقوق بشری و زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد ، انتشار خبرنامه های ، برگزاری نشست ها و سخنرانی ها در جلسات سازمانهای دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص ، این كاركرد را عینیت می بخشد

بنابراین در یك جمع بندی كلی می توان برای سازمانهای مردم نهاد كاركردهای زیر را بیان نمود.

*اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش

*جلب مشاركت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسیج عمومی

*ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های دولتی و مردم

*گسترش نظارت عمومی

*ارزیابی پروژه ها و فعالیتهای عمومی

*افزایش بهره وری در استفاده از منابع

*ارائه راهكارها و پیشنهادها به دولت به منظور كمك به رفع مشكلات و نارسایی ها

*پایداری در تولید و مصرف منابع طبیعی و محیط زیست ( بیابان زدایی ، درخت كاری)

*منابع تولید ( بازاریابی ، بهره برداری پایدار ، توسعه ، حفظ )

*ارائه خدمات به بخش عمومی جامعه و بخش دولتی ( امدادرسانی ، امور خیریه ای ، بهداشتی و انجام پروژه های تحقیقاتی به همكاری با بخش دولتی در اجرای پروژه ها )

*همكاری با ارگان های دولتی : اقدامات مشترك برای پیشبرد برنامه ها

لازم به ذكر است كه دامنه فعالیت سازمانهای مردم نهاد ( متناسب با امكانات و تجهیزات ، منابع انسانی و اهداف آن متفاوت است برخی از آنها تنها در سطح استان یا شهرستان ، برخی در گستره ملی و برخی دیگر نیز فراتر از آن و سطوح بین المللی فعالیت می كنند.

کارت بازرگانی در کرج و تهران، ثبت شرکت در کرج، ثبت برند در تهران، ثبت علامت تجاری در تهران، ثبت علائم تجاری در کرج، ثبت شرکت در تهران ثبت شرکت در کرج، ثبت تغییرات شرکت در کرج و تهران، تغییرات شرکت در تهران، تغییر در اساسنامه شرکت در کرج و تهران ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکتها در کرج، ثبت برند کریم خان، ثبت برند و برندسازی، ثبت برند در کرج، ثبت شرکت های تجاری در کرج، ثبت سهامی خاص، ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ثبت تعاونی، ثبت موسسه، ثبت شرکت ها، ثبت علامت تجاری در کرج، ثبت لوگو در کرج، ثبت برند در کرج، تغییرات در اساسنامه شرکت در کرج، تغییرات در شرکت در کرج، ثبت تغییرات شرکت در کرج، ثبت علائم تجاری در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت برند در کرج، ثبت برند در کرج، ثبت شرکتها در کرج، کلیه خدمات ثبت در کرح، ثبت برند در کرج، ثبت علامت تجاری در کرج، ثبت لوگو در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت برند در ایران، ثبت علامت تجاری در ایران، ثبت نام تجاری در کرج، ثبت شرکت های چند منظوره در کرج، ثبت بین المللی برند در کرج، ثبیت اظهارنامه های مالیاتی سال 93 در کرج، اظهارنامه مالیاتی در کرج، اظهارنامه مالیاتی در تهران، موسسه ثبت شرکت کریم خان، اظهارنامه مالیاتی شرکت در کرج، ثبت شرکت در کرج هزینه مشاوره ثبت شرکت در کرج، ثبت برند در ایران، ثبت برند در تهران، ثبت شرکت در تهران، هزینه ثبت شرکت در کرج، برندینگ در کرج، ثبت برند در تهران، ثبت برند و برندسازی در کرج، ثبت برند در کرج، ثبت لوگو در کرج، مشاوره ثبت برند در کرج، درخواست مشاوره ثبت شرکت در کرج، جواز تاسیس در کرج، هزینه تغییر سمت اعضای هیات مدیره در کرج، ثبت شرکت کریم خان ،درخواست مشاوره ثبت شرکت در کرج، مدارک ثبت برند، انتخاب نام برند در کرج، ارائه مشاوره ثبت شرکت در کرج، مشاوره ثبت شرکت تولیدی در کرج، ارائه مشاوره ثبت شرکت در هشتگرد، طرح توجیهی در کرج، اخذ کد اقتصادی در کرج، کارت بازرگانی در کرج، اخذ کد اقتصادی در تهران، کارت بازرگانی در تهران، اظهارنامه مالیاتی شرکتها، اظهارنامه مالیاتی اشخاص، ثبت علامت تجاری در ایران، مشاوره ثبت شرکت تلفنی، ثبت شرکتهای کرج، اداره ثبت شرکت کرج، ثبت طرح صنعتی در ایران، ثبت مالکیت صنعتی، ثبت نام تجاری، ثبت برند تجاری، ثبت شرکت در کرج، ثبت برند و برندینگ در کرج، برند و برندسازی در کرج، ثبت برند در کرج، ثبت برند در کرج، ثبت برند در تهران، ثبت شرکت و برند در کرج

ارتباط با ما

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 14:17

close
تبلیغات در اینترنت