آموزش عذرخواهی به بچه ‎ها در 6 گام | بلاگ

آموزش عذرخواهی به بچه ‎ها در 6 گام

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

شاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که چطور باید عذرخواهی کرد و چطور روش درست عذرخواهی را به بچهlrm;ها آموزش داد؟

شاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که چطور باید عذرخواهی کرد و چطور روش درست عذرخواهی را به بچهlrm;ها آموزش داد؟ برای پاسخ به این پرسشlrm;ها قبل از هر چیز لازم است به این نکته توجه کنیم که عذرخواهی، یک مهارت است و بنابراین علاوه بر کسب آگاهی در این زمینه نیازمندیم.
وب سایت سلامت نیوز: شاید برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که چطور باید عذرخواهی کرد و چطور روش درست عذرخواهی را به بچهlrm;ها آموزش داد؟

برای پاسخ به این پرسشlrm;ها قبل از هر چیز لازم است به این نکته توجه کنیم که عذرخواهی، یک مهارت است و بنابراین علاوه بر کسب آگاهی در این زمینه نیازمندیم با تمرین و تکرار این مهارت را در الگوی رفتاریمان درونی کنیم؛ زیرا سادهlrm;ترین راه برای اینکه کودک عذرخواهی کردن را بیاموزد، یادگیری مشاهدهlrm;ای است.

به این ترتیب وقتی کودک شاهد عذرخواهی کردن ما و به رسمیت شناختن حقوقمان و دیگری به هنگام رنجش باشد، در واقع بهlrm;طور غیرمستقیم اهمیت، ضرورت و روش صحیح عذرخواهی کردن را یاد میlrm;گیرد و در موقعیتlrm;های مشابه تمرین میlrm;کند.

آموزش عذرخواهی به بچهlrm;ها در ۶ گام

بنابراین بخش مهم و تاثیرگذار این آموزش بهlrm;صورت غیرمستقیم اتفاق میlrm;افتد. اما در مرحله بعدی و در صورتی که لازم باشد میlrm;توان متناسب با سن بچهlrm;ها از طریق گفتlrm;وگو یا در قالب بازی با عروسکlrm;ها یا یک نمایش خانگی کوتاه این مراحل را مستقیما به آنها آموزش داد.

البته لازم است این نکته را هم در نظر داشته باشید که عذرخواهی فقط در مواردی که در محدوده توان و درک رفتاری و شناختی کودک قرار دارد، پیگیری شود تا امکان اجرا و اثربخشی مطلوب بهlrm;دست بیاید؛ به این معنا که وظایف یا قوانینی که برای کودک تعریف میlrm;کنیم به گونهlrm;ای باشد که کودک مرتب شکست را تجربه نکند و مجبور به عذرخواهی نباشد.

برای یک عذرخواهی موثر لازم است ۶ گام را طی کنیم:

گام اولlrm;: پیشنهاد <<من را ببخش!>>

به کودک بیاموزیم که وقتی کسی را میlrm;رنجانیم، می توانیم به او پیشنهاد بدهیم که ما را ببخشد، اما چون یک پیشنهاد است، باید آمادگی شنیدن پاسخ منفی را هم داشته باشیم.

گام دومlrm;: پذیرفتن اشتباه

در مرحله بعدی، مهم است که بپذیریم اشتباه کردهlrm;ایم. پذیرش اشتباه در واقع زمینه درک مسوولیتlrm;پذیری را فراهم میlrm;کند. بنابراین تا زمانیlrm;که کودک متوجه اشتباهش نشده است، او را وادار به عذرخواهی نکنید.

برای درک بهتر این موضوع میlrm;توانید در شرایط مشابهی که بین شما و کودک اتفاق میlrm;افتد به او بگویید: <<من میlrm;دانم که از من رنجیدهlrm;ای و میlrm;خواهم که مرا ببخشی، اما هنوز نمیlrm;دانم که چه کار اشتباهی انجام دادهlrm;ام؟>>

آموزش عذرخواهی به بچهlrm;ها در ۶ گام
گام سومlrm;: پشیمانی

شاید شما هم بچهlrm;هایی را دیده باشید که بعد از انجام یک کار اشتباه بلافاصله عذرخواهی میlrm;کنند، اما هم شما و هم آنها میlrm;دانید که این صرفا راهی برای فرار از تنبیه است. بنابراین برای اینکه عذرخواهی شکل واقعی و حقیقی پیدا کند، مهمترین شرط، پشیمانی است.

اگر کودک از کار بدی که انجام داده است، پشیمان نیست به او توضیح بدهید و برایش زمانی تعیین کنید تا به اشتباهش فکر کند. همیشه روی این نکته تایید کنید که تا زمانی که از کارش پشیمان نیست، لازم نیست عذرخواهی کند.

اما برای کمک به درک بهتر کودک نسبت به رفتارش میlrm;توانید تاثیر آن رفتار را روی دیگران با هم بررسی کنید. حتی میlrm;توان از کودک خواست که خودش را به جای طرف مقابل بگذارد و احساساتش را بیان کند. این تمرین کمک میlrm;کند ارزش اخلاقی عذرخواهی بهlrm;درستی برایش درونی شود.

گام چهارمlrm;: توضیح و دلیل

بسیاری از اوقات با وجودی که سه مرحله اول انجام شده است، اما رنجش همچنان باقی است. اگر برای کار اشتباهی که مرتکب شدهlrm;ایم، دلایلی داشته باشیم و آنها را بیان کنیم و به دیگران هم فرصت توضیح و بیان دلایلشان را بدهیم، در واقع برای بخشیدن و بخشیده شدن انگیزه بیشتری فراهم کردهlrm;ایم.

گام پنجمlrm;: تکرار نکردن

یکی دیگر از مهمترین شرطlrm;های یک عذرخواهی واقعی تصمیم جدی برای تکرار نکردن کار اشتباه هست. گاهی بچهlrm;ها کار اشتباهی انجام میlrm;دهند، اما به دفعات آن را تکرار میlrm;کنند.

در نظر داشته باشید که اگر کودک یک عذرخواهی واقعی انجام داده و بعد ناخواسته دوباره همان کار را تکرار کرده، عذرخواهی او را بپذیرید و تاکید کنید که چون واقعا قصد انجامش را نداشته، اشکالی ندارد.

دقت کنید که خودتان هم وقتی از کودک عذرخواهی میlrm;کنید، دوباره آن کار را انجام ندهید؛ قوانین عذرخواهی برای شما و کودکتان یکسان هست.

آموزش عذرخواهی به بچهlrm;ها در ۶ گام

گام ششمlrm;: جبران کردن

جبران کردن، مرحله تکمیلی یک عذرخواهی واقعی و کامل است. مانند سایر موارد اینجا هم لازم است خودمان پیشقدم باشیم و در موقعیتlrm;های مناسب به کودک بگوییم که: <<بهlrm;خاطر اشتباهم متاسفم و میlrm;خواهم جبران کنم.>> در آموزش مستقیم به کودک توضیح بدهیم که با جبران کردن نشان میlrm;دهیم مسوولیت کار اشتباهمان را پذیرفتهlrm;ایم و احساس طرف مقابل را به خوبی درک کردهlrm;ایم. اینlrm;کار باعث میlrm;شود هم طرف مقابل را خوشحال کنیم و هم خودمان احساس بهتری داشته باشیم.

البته لازم است حتما روی این نکته تاکید کنیم که برای جبران اشتباهمان هرگز مجبور نیستیم کاری انجام دهیم که به ما آسیب بزند یا باعث شود احساس بدی نسبت به خودمان پیدا کنیم.

زیرا گاهی کودک در رابطه با دیگران در شرایطی قرار میlrm;گیرد که برای جبران اشتباهش و بخشیده شدن تحت فشار قرار میlrm;گیرد و چه بسا مجبور به باجlrm;دهی شود یا مورد سواستفاده قرار بگیرد.

باlrm; آگاهی از این ۶ گام و تمرین مستمر آنها در کنار بچهlrm;ها میlrm;توانیم امیدوار باشیم یک مهارت درست رفتاری را فرا گرفتهlrm;ایم و روابط سالمlrm;تری را تجربه کنیم.

مطالب مرتبط
...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت: 2:34